Bestuur

PvdA bestuur afdeling
Hoogezand – Sappemeer

Actieplan
2014 – 2017

“Zichtbaar, aanspreekbaar, herkenbaar”

 

 

Inleiding

 

De PvdA Hoogezand – Sappemeer heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 15 april 2014 teruggekeken op een roerig kwartaal. Onze afdeling is diep gegaan. We hebben beren op de weg beleefd, we hebben eensgezind en gemotiveerd tot op het bot campagne gevoerd en werden uiteindelijk geconfronteerd met een buitengewoon teleurstellend resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn geraakt maar niet aangeslagen. We hebben een afdeling die bestaat uit betrokken en actieve leden, een nieuwe bevlogen fractie die we met alle vertrouwen de komende raadsperiode zullen volgen en een vaardige wethouder die ons namens de PvdA in het College zal vertegenwoordigen.
Het nieuwe bestuur van de PvdA afdeling Hoogezand – Sappemeer wil haar blik op de toekomst richten. Er liggen grote opgaven voor de gemeente in het verschiet en we zullen onze energie daarom actiegericht en verbindend moeten inzetten. De krachten van leden, inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers zowel binnen als buiten de afdeling zullen gebundeld moeten worden.
Dit plan beschrijft de visie van het bestuur en de wijze waarop we invulling willen geven aan de komende periode, de concrete acties voor 2014 – 2015 hebben we uitgewerkt.
Ons motto daarbij is “zichtbaar, aanspreekbaar en herkenbaar”.
Fred Bakker, 06 – 22 49 99 13 / fredjbakker@live.nl
Kees Klok, 0598 – 32 38 73 / klokhs@hotmail.com
Evert Luiken, 06 – 53 61 63 02 / eulhgz@home.nl
Gina Olthoff, 06 – 23 27 85 87 / gina.olthoff@gmail.com
Melle Vos, 06 – 23 37 34 41 / m-vos@home.nl

 

 

1. Deskundigheidsbevordering fractie, fractieopvolgers en wethouder

Het bestuur inventariseert op basis van persoonlijke gesprekken met fractieleden, fractieopvolgers en wethouder de gewenste en noodzakelijke deskundigheidsbevordering en faciliteert dit.
Deze gesprekken vinden plaats in de eerste helft van 2014 en eventueel noodzakelijke deskundigheidsbevordering / bijscholing is uiterlijk eind 2014 gerealiseerd (m.u.v. die gevallen waar de deskundigheidsbevordering een structureel karakter heeft, denk hierbij bijvoorbeeld aan permanente coaching)
Daarnaast wordt de individuele ontwikkelingsbehoefte van betrokkenen gepeild en gebruik gemaakt van de waarneming van bestuursleden tijdens vergaderingen en (zoveel als mogelijk en nodig) werkbezoeken en andere gelegenheden waar betrokkenen een publieke rol vervullen. Beschikbare functieprofielen worden hierbij als uitgangspunt gehanteerd (conform beschrijving Centrum voor Lokaal Bestuur, zie bijlagen).
Van de fractieleden, fractieopvolgers en wethouder wordt verwacht dat zij, indien er eerder of later in het jaar een ontwikkelbehoefte ontstaat, dit kenbaar maken bij het bestuur waarna hier een gerichte vervolgactie op ontwikkeld wordt.
Van het bestuur mag verwacht worden dat indien zij eerder of later in het jaar ontwikkelpunten signaleert bij fractieleden, fractieopvolgers of wethouder, dit in een persoonlijk gesprek kenbaar maakt bij betrokkenen en hier een gerichte vervolgactie op ontwikkeld wordt.
2. Werkwijze volgen en ondersteunen fractie

Tijdens vergaderingen (raad, fractie), werkbezoeken en (zoveel als mogelijk en nodig) andere gelegenheden waar fractieleden en fractievertegenwoordigers een publieke rol vervullen is minimaal 1 afgevaardigde uit het bestuur aanwezig. Deze afgevaardigde heeft twee primaire taken.
De beoordeling van het functioneren van de fractieleden en fractieopvolgers, het signaleren van ontwikkelpunten en het herkennen van sterke competenties en vaardigheden. Deze punten worden als vast agendapunt besproken tijdens de bestuursvergaderingen en in ieder geval besproken met betrokkenen tijdens een jaarlijks functioneringsgesprek (en zoveel vaker als nodig is).
Waar nodig ondersteuning van en advisering aan de fractie op inhoudelijke lokale thema’s en discussies. Van de fractievoorzitter wordt verwacht dat het bestuur tijdig wordt geïnformeerd over agendapunten van raad- en fractievergaderingen. Van het bestuur mag verwacht worden dat zij zich inhoudelijk goed voorbereidt op deze vergaderingen en te allen tijde het verkiezingsprogramma als uitgangspunt van haar advisering hanteert.
3. Politieke profilering fractie, wethouder, bestuur en afdeling / permanente campagne

Het is van groot belang dat de PvdA tussen de mensen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en (sport)verenigingen zichtbaar en herkenbaar is. Dit verwachten wij van onszelf als bestuur maar ook van de fractie en van de wethouder.
Dit vergt doorlopend een actieve en goede communicatieve opstelling vanuit alle geledingen binnen de partij.
De visie van het bestuur is dat politieke resultaten via lokale en regionale media zichtbaar moeten zijn, de media actief wordt opgezocht en vragen en problemen van burgers en organisaties moeten worden opgepakt. We zijn actief en zichtbaar daar waar lokale initiatieven zijn of problemen (dreigen te) ontstaan. We leggen (opnieuw) contact met de sleutelfiguren uit onze wijken en dorpskernen, deze mensen zijn immers de ogen en oren van onze gemeenschap. We wachten niet tot onze inwoners naar ons toe komen maar zoeken de inwoners op. Onze houding is (pro) actief en anticiperend op lokale ontwikkelingen.

Bestuur, fractie en wethouder zijn daarnaast op de hoogte van en betrokken bij de inzet van het Ombudsteam (bemenst door Jan Westerhof, Henk Flederus, Jan de Groot, Fred Bakker).
Successen worden uitgedragen en complexe situaties worden zoveel mogelijk met inzet van expertise vanuit de afdeling opgelost.

Van de leden verwachten wij dat zij signalen vanuit de lokale omgeving doorgeven en kenbaar maken wanneer zij beschikbaar zijn voor ondersteunende taken.

 

 

4. Meer (informele) verbondenheid, zowel fractie, bestuur als leden

Fractie, bestuur en wethouder: in het derde kwartaal van ieder jaar organiseert het bestuur een teambuildingsdag waarbij het zakelijke / inhoudelijke met het informele / aangename wordt gecombineerd
Bestuur en leden: naast de algemene ledenvergaderingen organiseert het bestuur jaarlijks een ledendag waarbij het zakelijke / inhoudelijke met het informele / aangename wordt gecombineerd.

Het bestuur hanteert zoveel als mogelijk een persoonlijke benadering in de richting van haar leden daar waar het gaat om jubilea, ziekte, huwelijk, geboorte, overlijden, verjaardagen etc.
5. Openbare bijeenkomsten, ALV en bestuursvergaderingen

Het bestuur organiseert in samenwerking met de fractie minimaal twee keer per jaar informerende openbare bijeenkomsten over actuele lokale of landelijke politieke thema’s
Het bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering
Het bestuur vergadert volgens planning (vanaf juni 2014 iedere tweede dinsdag van de maand) en biedt de leden van de afdeling de mogelijkheid tot inbreng van agendapunten. Deze dienen uiterlijk een week voor aanvang van de bestuursvergadering kenbaar gemaakt te worden aan de afdelingsvoorzitter. De afdelingsvoorzitter koppelt de bevindingen uiterlijk twee dagen na de bestuursvergadering terug aan de inbrenger.
Het bestuur wil optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van haar leden. Bij specifieke thema’s die specifieke expertise vergen zal het bestuur haar leden betrekken en waar mogelijk (voorbereidende en/of informerende) themagroepen formeren.
6. Activiteiten gericht op herindeling: samenwerking afdelingen Slochteren, Menterwolde, Oldambt

Het bestuur zoekt doorlopend en actief de samenwerking met het gewest én de afdelingen van de beoogde herindelinggemeenten Slochteren, Menterwolde en Oldambt (vanzelfsprekend volgt zij hierbij actuele ontwikkelingen aangaande de herindeling).
In aanvang betekent dit het aanhalen en versterken van (bestaande) relaties met als doel om op termijn in gezamenlijkheid activiteiten gericht op bijvoorbeeld campagnes, ledenwerving en openbare bijeenkomsten te organiseren.
7. Ledenwerving en ledenbehoud

Het is belangrijk dat de PvdA nu en in de toekomst een krachtige organisatie is. In samenwerking met het gewest en de landelijke PvdA start het bestuur in het derde kwartaal van 2014 met een ledenwerfcampagne.
Het bestuur investeert in het behoud van leden door: openbare bijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en een persoonlijke benadering. Nieuwe leden worden persoonlijk benaderd en gevraagd naar hun wensen en opvattingen.

 

8. Jongerennetwerk Pvda Hoogezand – Sappemeer

Onze jonge PvdA leden worden in het derde kwartaal van 2014 door het bestuur benaderd met de vraag of en op welke wijze zij hun netwerk en ideeën kunnen inzetten voor de afdeling. Deze ideeën worden vervolgens door de jongeren uitgewerkt in een plan en door henzelf zelf uitgevoerd waarbij ruimte is voor creativiteit en ontwikkeling. Waar nodig ondersteunt de afdeling bij het realiseren van de plannen. Terugkoppeling over de voortgang vindt plaats tijdens de algemene ledenvergaderingen.
9. Communicatie / PR / website

We zijn extern gericht en dit betekent ook dat we consequent en duidelijk communiceren over onze activiteiten en successen. Dit betekent dat de website (koppeling informatie landelijke PvdA) maar ook andere vormen van (sociale) media (lokale / regionale kranten) ten volle worden benut en zorgvuldig worden bijgehouden. Het bestuur bewaakt deze consequentheid en zorgvuldigheid en stuurt bij en aan waar nodig.
10. Acties 2014 – 2015

Onderstaand overzicht geeft de concrete acties voor de periode 2014 – 2015 weer. Het bestuur maakt in 2015 en 2016 een nieuw jaaroverzicht voor de acties in de daaropvolgende jaren.

 
Bijlage 1
Profiel PvdA raadslid (Centrum voor Lokaal Bestuur)

Je bent sociaaldemocraat
– Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te
verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;
– Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich
door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA)

Je bent volksvertegenwoordiger
– Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren;
– Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van
maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente;
– Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen
serieus;
– Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van
initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;
– Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge-
en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een
persbericht schrijven;
– Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden
en samen te werken in een fractie

Je bent partijlid
– Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;
– Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;
– Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in
vertegenwoordigd zijn;
– Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de
interne contributie- en afdrachtverplichtingen;

Profiel PvdA-fractie

Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van mannen en vrouwen,
jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen
werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. Voor het goed functioneren van een fractie zijn
ook verschillende kwaliteiten nodig. Het is slim om een mix te maken van generalisten, specialisten
en ‘echte’ volksvertegenwoordigers. Kleine fracties moeten proberen deze mix te vinden in
combinatie met de steunfractie.
Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. In een goed
functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor kritiek en
wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen
met het werk van de ander en bereid zijn om, waar nodig, steun te bieden.

De politieke koers van de fractie
De PvdA-fractie is in staat om – eventueel samen met het afdelingsbestuur – een werkplan op te
stellen voor de 4-jarige raadsperiode. In dit werkplan staan de politiek-inhoudelijke prioriteiten en
doelen genoemd, de samenwerking binnen de fractie en met andere fracties in de raad. Bij het
werkplan horen een communicatieplan en afspraken over woordvoering en media-optredens. Een
fractie moet in staat zijn om dit soort afspraken van te voren te maken en vast te leggen.
Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de fractie intern en extern ook afspraken over
samenwerken met de eigen wethouder(s) en de coalitiepartijen.

Samenwerking fractie en afdeling
De fractie legt als geheel verantwoording over het handelen af aan de leden van de afdeling. Zij zijn
immers door hen voorgedragen op de kieslijst van de PvdA. De fractie onderhoudt actief het contact
met het afdelingsbestuur en met diverse werkgroepen in de afdeling. Het afdelingsbestuur wordt
actief betrokken bij functioneringsgesprekken van fractieleden, dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar regionale,
provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten
onderhouden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.

De fractievoorzitter
De fractievoorzitter de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij/ zij is de leider van het team, op
belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie
als team opereert. Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere partijen in de
raad bewaken en de relatie met de eigen PvdA-wethouders onderhouden.
Als fractievoorzitter:
– Ben je strateeg zijn, teamplayer en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten.
– In staat om mensen te binden, sociaal vaardig
– en beschik je over leidinggevende kwaliteiten.
De voorzitter zorgt dat ieder fractielid op de eigen kwaliteiten wordt ingezet, dat afspraken worden
nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als haar
volksvertegenwoordigende taak toekomt. Hij / zij heeft geen ambitie om deze termijn wethouder te
worden en weerhoudt de fractie ervan op de stoel van de wethouder en de ambtenarij te gaan
zitten. Hij of zij kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de
gemeente een gezicht.

Competenties
Raadsleden hebben een:
– volksvertegenwoordigde rol
– stellen kaders voor beleid
– controlerende taak .
De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor jou als PvdA- raadslid belangrijk zijn.
De competenties die behoren bij de volksvertegenwoordigende taak zijn:
– Luisteren – Als je goed luistert toon je een actieve interesse wat de ander zegt en weet je
daardoor belangrijke informatie op te pakken.
– Tact/sensitief gedrag – je bent in staat om je te verplaatsen, en in te kunnen spelen op
gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van de ander.
– Creativiteit/vindingrijkheid – Je komt met originele oplossingen komen voor problemen
waar je als raadslid tegenaan loopt.
– Doorzettingsvermogen – Je vindt het geen enkel probleem je gedurende langere tijd
intensief met een taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt in een plan totdat je
doel bereikt is.
– Gespreksvaardigheid – Je kunt door in gesprek te gaan met …. behalen wat je wilt bereiken.

De competenties die behoren bij de kaderstellende rol zijn:
– Besluitvaardigheid – Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde beslissingen en/of
acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of alternatieven op de hoogte
bent, of er conflicterende belangen zijn.
– Initiatief – Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je
bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een
vroeg stadium naar.
– Omgevingsbewustzijn – Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent over de
maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en
nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen.
– Presenteren (van ideeën) – Je hebt een eigen visie, eigen ideeën of een mening en kan die
helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen.
– Visie (helikopterview) – Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale
sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van de
dagelijkse praktijk.

De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn:
– Onafhankelijkheid – Je vormt zelfstandig een mening of oordeel, je onderneemt zelfstandig
actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een eigen koers varen.
– Oordeelsvorming – Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen relevante
criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen.
– Voortgangsbewaking – Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van
politieke afspraken zoals raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke
toezeggingen.

De competenties voor samenwerking en algemene taken zijn:
– Integriteit – Als PvdA-lid en –politicus handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf.
Iedere PvdA-politicus tekent een gedragscode en is integer. Je gaat zorgvuldig en discreet
met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/fractie/contacten met je netwerken
om.
– Samenwerken – Je zit in de raad om de sociaaldemocratie in je gemeente te versterken. Dat
doe je samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat bereik je door een optimale
afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de anderen.
– Stressbestendigheid – Je kunt incasseren, je blijft zaken relativeren en rationeel benaderen.
Je gaat rustig, systematisch en efficiënt te werk.
– Assertiviteit – Je komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor je eigen mening, je
behoefte of belangen.
– Conflicthantering – Je weet belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op
een tactvolle wijze te hanteren en op te lossen. Dat doe je in individuele contacten met bewoners, dat doe je in de raad, dat doe je in het buurthuis waar je bent uitgenodigd voor
een bewonersvergadering.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Je weet je ideeën, meningen, standpunten en
besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken. Je weet wie je
toehoorders zijn en stemt je boodschap daar op af.

Voor fractievoorziiters ligt daarnaast meer nadruk op de competenties:
– Samenwerken en verbinden
– Strategisch inzicht
– Leiding geven en tact
– Besluitvaardigheid

De PvdA heeft een competentietest om zelf te kunnen zien waar je kracht en affiniteit ligt. Dit is
een zelfbeoordelingstest. Naast de algemene test bestaat de mogelijkheid om een test te maken
die verder gaat op de diverse deelcompetenties.
Bijlage 2
Profiel PvdA wethouder (Centrum voor Lokaal Bestuur)
Handelen vanuit de idealen
De gemeente staat het dichtst bij de burger. Juist als eerste overheid kunnen onze politici het beste vorm en inhoud geven aan onze idealen zoals gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan en ondersteuning voor de zwakkeren. Samen met de idealen van solidariteit, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn dit de idealen van de sociaaldemocratie. Voor de Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en respect voor wie niet kan. 

De idealen van de PvdA zijn onder andere gericht op werk, meedoen en eerlijk delen. Dit is de weg die leidt naar een sterk en sociaal Nederland. 

Wie zoekt de PvdA
De PvdA zoekt mensen die volop in het leven staan, actief aan de maatschappij deelnemen en zich strijdbaar en met overtuiging willen inzetten voor de samenleving en het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het bereiken van de idealen begint voor een PvdA-wethouder met een gezonde en ambitieuze motivatie, met een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst. 

De PvdA zoekt mensen die het maximale eruit willen en kunnen halen voor de samenleving waarin aandacht en zorg bestaat voor de mensen die het minder hebben. Deze houding vertaalt zich in de resultaten bij onderhandelingen, debatten en presentaties. De burgers herkennen de PvdA als partij die opkomt en durft te strijden voor het bereiken van haar idealen. 

De PvdA zoekt mensen die communicatief vaardig zijn op alle disciplines van het volksvertegenwoordiger- of bestuurderschap. Dit zijn mensen die het sociaaldemocratische gedachtegoed overtuigend, aansprekend en in begrijpelijke taal voor het voetlicht kunnen brengen. De PvdA-wethouder doet dit niet alleen vanuit het gemeentehuis maar vooral in contact met burgers. De PvdA-wethouder maakt gebruik van social media, heeft de kwaliteiten om met veel overtuiging en deskundigheid de media te woord te staan in voor iedereen begrijpelijke taal, heeft een gezonde dosis relativering en humor, kan op de werkvloer werknemers te woord staan over gevolgen van genomen besluiten en kan op straat in gesprek gaan met de kiezer. 

Wethouder: gevarieerde functie
Als wethouder krijg je te maken met het politiek-bestuurlijke krachtenveld. De spelers variëren van de ambtelijke organisatie tot individuele burgers, van gemeenteraad tot maatschappelijke organisatie en van bedrijfsleven tot provinciale en landelijke overheid. Als wethouder geef je sturing aan de ambtelijke organisatie, leg je verantwoording af in de raad, onderhandel je in de coalitie, lig je onder een vergrootglas bij de media, neem je beslissingen op strategisch niveau, toon je je betrokkenheid bij de maatschappij en ga je in gesprek met de mensen in de wijken over gemeentelijke zaken die hen aangaan. Het wethouderschap vraagt daarom nogal wat van je en is lang niet iedereen gegeven. Om het wethouderschap goed uit te oefenen zul je gedreven moeten zijn de sociaal democratische waarden uit te dragen. Je persoonlijkheid en je vaardigheden zijn belangrijk. Als wethouder ben je betrokken bij de vereniging en je bewust van je gezichtsbepalende rol voor de vereniging op lokaal niveau. In het politieke debat in de afdeling heb je een voortrekkersrol. Als wethouder ben je zichtbaar en herkenbaar bij publieksgerichte activiteiten zoals canvassen en campagne voeren. Daarnaast sta je in direct contact met de leden van de afdeling.

Als wethouder ben je je bewust van de tijdelijkheid van de functie. Er moet altijd ruimte zijn voor vernieuwing maar talent en ervaring weegt (net als bewezen kwaliteit) mee. Ervaring met het bedrijven van politiek is vanuit de PvdA opgedaan. Zonder de nodige ervaring met het bedrijven van politiek wordt het moeilijk je staande te houden.

Betrokken en benaderbaar
Je moet actief contact onderhouden met alle lagen uit de samenleving en open staan voor signalen. Je moet actief contacten leggen met organisaties, specialisten en belanghebbenden op hun portefeuillegebied, empathie vertonen en burgers betrekken bij de besluitvorming. Verbinden en doorpakken zijn je kernkwaliteiten. Je kunt bruggen bouwen als dat nodig is, maar verliest jouw eigen inzet niet uit het oog en kunt dus ook goed onderhandelen. Je werkt aan een consistente en duurzame relatie met de inwoners van de gemeente. In samenspraak met hen werk je aan de toekomst van de gemeente. Bovenal staat dat je zowel formeel als informeel betrokken en benaderbaar bent voor de inwoners van de gemeente.

Inhoudelijke kennis op specifiek beleidsterrein
Bij voorkeur zoeken we mensen met inhoudelijke kennis op één of meerdere beleidsterreinen. Indien je deze kennis niet heb moet je in staat zijn je snel in te werken in jouw beleidsterrein. Over het algemeen dien je over een hbo/academisch werk- en denkniveau te beschikken. 

Media en communicatie
Je moet goed met (social) media overweg kunnen en mediastrategisch inzicht hebben: je moet kunnen inschatten welke zaken voor de media interessant zijn of kunnen worden en neemt zelf initiatief om je te profileren als PvdA’er. Je kunt je eigen gewenste imago neerzetten in de media. Je brengt je standpunten overtuigend en aansprekend voor het voetlicht. Je kunt goed communiceren met burgers en relevante politieke actoren op zowel lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Je moet op jouw terrein kunnen inspireren en motiveren om zo draagvlak voor je beleid te creëren onder de bevolking, uitvoerders en politici. Je moet dus ook goed hun verhaal voor het voetlicht brengen in zaaltjes en in de media en in staat zijn om losse zaken terug te koppelen naar jouw visie. Je moet bereid en in staat zijn om helder en open verantwoording af te leggen aan raad, partij en burgers.

Analytisch, strategisch en visie
Je moet in staat zijn om analyses te maken van signalen die je oppikt en dit kunnen vertalen naar politiek handelen. Dat geldt ook voor zaken die buiten jouw portefeuillegebied liggen. Je moet strategisch inzicht hebben: je kunt inschatten wat de gevolgen van jouw handelen zijn en signaleert tijdig de risico’s van zaken die op jouw gebied spelen. Je bent ook bereid kritisch naar jezelf te kijken en hebt incasseringsvermogen. Dat betekent dat je goed kunt communiceren, leiderschap toont, en soms bereid bent om stevig in te grijpen. Je hebt een heldere visie, gebaseerd op het PvdA-verkiezingsprogramma en weet dit vertaald te krijgen in een collegeprogramma. Je stelt jezelf aan het begin van jouw periode daarop gebaseerde doelen die je aan het eind van je periode gerealiseerd wilt hebben. Deze visie moet je, los van de actuele zaken die ongetwijfeld op je afkomen, gedurende jouw hele periode zichtbaar blijven maken. Je moet in staat zijn om op basis van jouw visie te inspireren en motiveren en zegt nooit ‘daar ga ik niet over’.

Als PvdA-wethouder onderteken je de erecode en interne bereidverklaring. Je volgt de scholing vanuit de PvdA voor wethouders, neemt deel aan de CLB-bijeenkomsten op jouw terrein en neemt deel aan intervisie voor wethouders. Kennis delen binnen partijverband is voor jou vanzelfsprekend.