Door Wim Jelsma op 12 februari 2017

Uitnodiging Ledencafé PvdA Midden-Groningen met aansluitende ledenvergadering op 14 februari

Op 22 november 2017 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de op 1 januari nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen. Ook de PvdA moet dan klaar zijn voor het behalen van een zo goed mogelijke uitslag. Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november 2016 zijn de eerste stappen gezet. Stappen die nu verder uitgewerkt moeten worden.

Op 14 februari zijn twee onderwerpen aan de orde. De inhoudelijke thema’s voor het verkiezingsprogramma en het proces om te komen tot de kandidatenlijst (profiel voor kandidaat-raadsleden en kandidaat-wethouders, instellen kandidaatstellingscommissie en vaststellen opdracht voor die commissie) . Daarover willen we samen met jullie, onze leden, in gesprek voordat we tot vaststelling overgaan. Dit leidt tot het volgende programma voor de avond:

Datum:        14 februari 2017
Tijdstip:      19.30 – 22.00
Locatie:       De Klabbe, Pluvierstraat 11, Foxhol

19.30: Opening door de Voorzitter

19.35: Uitleg over de opzet van de avond

19.40: In roulerende groepen praten over de onderwerpen voor het verkiezingsprogramma:

  • Domein Sociaal ((Jeugd)Zorg, Participatiewet, Onderwijs, Sport en bewegen)
  • Domein Economie (Werkgelegenheid)
  • Leefbare dorpen en wijken (voorzieningenniveau, ouderenhuisvesting, volkshuisvesting, zeggenschap over de eigen buurt en dorp, bereikbaarheid en openbaar vervoer)
  • Aardbevingsproblematiek

Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen groepen samengevoegd of gesplitst worden.

20.40: Pauze

20.50: Terugkoppeling uit groepen over wat belangrijk is voor de inhoud van ons verkiezingsprogramma

21.00: Profielschetsen kandidaat-raadsleden en kandidaat-wethouders /opdracht voor de Kandidaatstellingscommissie

Na een korte toelichting met elkaar in gesprek over het voorliggende concept van deze profielen en de daaruit voortvloeiende opdracht voor de kandidaatstellingscommissie.

21.30: Conclusies formulieren over de profielen

21.40: Opening Formele Ledenvergadering

Formeel moment om een aantal besluiten te nemen:

  1. Opening Ledenvergadering
  2. Vaststellen Plan van Aanpak voor het verkiezingsprogramma (met name de richting voor wat betreft de inhoudelijke thema’s)
  3. vaststellen profielen kandidaat raadsleden en kandidaat wethouders
  4. instellen kandidaatstellingscommissie
  5. vaststellen opdracht kandidaatstellingscommissie.
  6. sluiten ledenvergadering

21.55: Vervolg

Schetsen vervolg proces om tot een lijst en een verkiezingsprogramma te komen.

Hoe worden de leden verder betrokken bij de inhoud van het programma.

22.00: Einde

We horen graag van te voren of je komt door een reactie op deze mail aan wim.jelsma@hccnet.nl.