Arbeidsmarkt en werk

De PvdA wil voor de meest kwetsbare mensen een fatsoenlijk sociaal vangnet

Dit vangnet zorgt voor een inkomen (bijstand) dat, zo nodig aangevuld met zorg-, huur- en andere toeslagen plus een collectieve aanvullende zorgverzekering een fatsoenlijk bestaan biedt. In dat kader willen we ook in de toekomst mensen blijven wijzen op voorzieningen waar ze recht op hebben.

Het kan anderzijds niet zo zijn dat mensen die van hun recht op een inkomensvoorziening gebruik maken verder aan hun lot overgelaten worden. De PvdA vindt dat mensen in uitkeringssituaties gestimuleerd moeten worden om mee te doen in de samenleving. Voor de één zal het voldoende zijn om te wijzen op de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te gaan doen, anderen hebben meer aansporing nodig. Het niet meewerken aan de vraag om iets voor de samenleving te doen leidt wat de PvdA betreft tot het opleggen van sancties als het korten op de uitkering. Iedereen die dat kan levert een bijdrage aan de maatschappij. Wij vinden dit niet alleen voor de betrokkenheid van mensen in een uitkering bij de maatschappij belangrijk. Ook voor het behoud van solidariteit met het stelsel dat mensen een minimale bestaanszekerheid biedt is dit belangrijk.

Uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij onze samenleving. Ook op mensen die noodgedwongen buiten het arbeidsproces staan, moet een beroep worden gedaan om de samenleving draaiende te houden. Meedoen aan de samenleving betekent sociale contacten opdoen en werken aan de eigen ontplooiing. Meedoen in de samenleving kan ook door het doen van vrijwilligerswerk.

Voor de PvdA is een essentiële voorwaarde voor werken met behoud van uitkering dat dit niet leidt tot het verdringen van reguliere banen. De PvdA zal hier strikt op toezien, hoewel de grens soms moeilijk aan te geven is en veel werk dat in het verleden regulier was nu blijft liggen door bezuinigingen.

Werkleerprojecten bewijzen hun nut. Door de sterk oplopende werkloosheid is het helaas niet eenvoudig mensen die met succes hun traject hebben afgesloten, aan een baan te helpen. Toch zal alles op alles gezet worden om mensen te motiveren hun traject af te ronden. Forse bezuinigingen op de re-integratiemiddelen maken een andere aanpak van re-integratie noodzakelijk. De PvdA is er voorstander van om vaker trajecten voor groepen te organiseren, in plaats van de gebruikelijke (relatief dure) individuele trajecten.

Ook bij reguliere opleidingen blijft het van groot belang leerlingen te motiveren en stimuleren om hun opleiding af te ronden, ondanks het huidige arbiedsmarktperspectief. Door te blijven investeren in een sluitende aanpak wordt voortijdig schooluitval voorkomen. De PvdA vindt dat je bij het kiezen van een opleiding ook rekening moet houden met het toekomstperspectief. Dit geldt zowel voor de instellingen die een opleiding aanbieden als voor de leerling die een opleiding kiest. Voor zover wij daar als lokale PvdA invloed op hebben zullen we dat bevorderen.

De PvdA wil de mogelijkheden die er wel zijn om mensen aan het werk te helpen beter benutten door veel meer dan nu de arbeidsmarkt regionaal te benaderen in samenwerking met omliggende gemeenten. Net als bij de sociale teams geldt ook hier dat niet de belangen en protocollen van organisaties voorop staan, maar het verder helpen van mensen.

Er is nu en in de toekomst behoefte aan technisch geschoold personeel. Initiatieven van scholen samen met het bedrijfsleven om leerlingen te interesseren voor technische beroepen krijgen steun van de PvdA. Het idee dat het in de techniek om vies en smerig werk gaat is al lang achterhaald. De PvdA zal ook in de komende jaren hierop blijven hameren.

De PvdA wil in relatie tot de arbeidsmarkt twee leidende principes een plek geven in het gemeentelijk inkoopbeleid

Bij het aanbesteden van grote projecten op zowel sociaal als fysiek terrein zal de eis worden gesteld dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en mensen met een arbeidshandicap.

De PvdA wil dat bij aanbestedingen buitenlandse uitzendbureaus, die zich niet houden aan de Nederlandse cao-afspraken, worden geweerd.

“Betaald werk voor iedereen is op dit moment helaas geen werkelijkheid, maar de PvdA verwacht wel van iedereen dat die zijn of haar bijdrage aan de maatschappij levert, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.”