Gemeentefinanciën

Het financiële huishoudboekje van onze gemeente is al sinds jaar en dag mede dankzij de PvdA goed op orde

Ook nu steekt onze financiële positie in vergelijking met veel andere gemeenten in de provincie nog altijd gunstig af. De PvdA heeft hiervoor altijd zijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Wij doen dit door scherp te sturen op budgetten en te werken met vooraf gestelde, heldere doelen met bijbehorende vooraf beschikbaar gestelde middelen.

Ook wanneer pijnlijke bezuinigingen nodig zijn om de financiën op orde te houden lopen we daar niet voor weg. Wel kiezen we altijd voor eerlijk delen en voor het principe dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten moeten dragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voorzieningen als de WMO, waarbij de PvdA er voor kiest de grenzen van de wettelijke kaders op te zoeken. Die grenzen zoeken we op om mensen die dat heel goed kunnen maximaal te laten bijdragen aan de voorzieningen die ze gebruiken. Ook kiest de PvdA er voor de mogelijkheden voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor lage inkomens in stand te houden en voor zover mogelijk te verruimen.

Ondanks de vele miljoenen die voor de nieuwe taken beschikbaar komen, zal de gemeente de komende jaren echter alle zeilen moeten bijzetten om de gemeentelijke financiën op orde te houden en zijn taken te kunnen blijven uit te voeren. De door de gemeenteraad gevoerde discussie over wat wel en niet taken van de gemeente zijn (de kerntakendiscussie) moet  nog een beleidsmatige en financiële vertaling krijgen.

De PvdA vindt  een aantal culturele en sportvoorzieningen als Het Kielzog en De Kalkwijck essentieel voor onze inwoners. Deze basisvoorzieningen willen wij zonder meer behouden voor onze inwoners. Hierin maakt de PvdA het verschil ten opzichte van veel andere partijen. Om die voorzieningen in stand te houden en niet volledig weg te bezuinigen, kan het noodzakelijk zijn de gemeentelijke belastingen en tarieven beperkt te verhogen.

Onze gemeente is nog altijd de op twee na goedkoopste gemeente in de provincie Groningen. Een extra verhoging van de OZB met 1% kost onze inwoners gemiddeld ongeveer € 1,50 per inwoner. Een huiseigenaar met een huis ter waarde van € 250.000 euro zal per procent OZB-stijging ongeveer  € 4,- per jaar meer OZB betalen. De huurder van een bedrijfspand met een waarde van € 500.000,- zal jaarlijks circa € 15,- meer betalen voor elke procent OZB-stijging.

De PvdA vindt het verantwoord om voor het behoud van voorzieningen dergelijke bijdragen van onze inwoners te vragen mocht dat nodig zijn.

 

“Als het nodig is om voor onze inwoners belangrijke voorzieningen in stand te houden gaat de PvdA een discussie over lastenverhoging vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen niet uit de weg”